مبانی نظری ترویج کشاورزی

مبانی نظری ترویج کشاورزی

مبانی نظری ترویج کشاورزی
پیشینه تحقیق ترویج کشاورزی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ترویج کشاورزی
پیشینه پژوهش ترویج کشاورزی
ادبیات نظری تحقیق ترویج کشاورزی
دانلود مبانی نظری ترویج کشاورزی
دانلود پیشینه تحقیق ترویج کشاورزی
فصل دوم پایان نامه ترویج کشاورزی

رفتن به سایت اصلی

دانلود مبانی نظری رشته ترویج و آموزش کشاورزی

مبانی نظری ترویج کشاورزی

 

 

 

 

 

 

2-3- ترویج كشاورزی 

2-3-1- تعاریف ترویج :

ترویج معادل واژه انگلیسی   Extensionبه معنی رایج كردن و روان كردن است (لغت نامه دهخدا)و دارای تعاریف متعددی است كه هر یك از اندیشمندان از دیدگاههای متفاوت بسته به شرایط فرهنگی كشور خویش بیان خاصی از این واژه داشته انداما آنچه مسلم است ،ترویج مهمترین عامل توسعه روستایی و توسعه روستایی تنها اصل توسعه ملی است.- بیان تعریفی از اصطلاح ترویج كار مشكلی است و این دقیقاً بدین لحاظ است كه ترویج در راستای دستیابی به اهداف گوناگون به طرق مختلف تشكیل و سازمان مییابد بنابراین اصطلاح مزبور در نظر افراد مختلف دارای معانی متفاوتی است كه به برخی از آنها اشاره می كنیم .

ترویج عبارتست از فرایند مستمر عرضه اطلاعات ثمر بخش به مردم ( بعد اطلاع رسانی ترویج ) و كمك آنان جهت كسب معلومات ، مهارتها ، طرز تلقی های لازم به منظور استفاده مؤثر از این اطلاعات و یا تكنولوژی ( بعد آموزشی ترویج ) ( سوان سون ، 1370 ) .

 

– ترویج عبارتست از خدمت یا نظامی كه از طرق مراحل آموزشی به روستاییان كمك میكند تا فنون و روشهای كشاورزی خود را بهبود بخشیده و بر درآمد و كارآیی تولید خود بیفزایند ،  سطح زندگی خویش را بالاتر ببرند  و معیاریهای آموزشی و اجتماعی زندگی روستایی را برتری بخشند ( همان منبع ). – از نظر فاركوهار ( 1968 ) ترویج در برگیرنده تمام ابعاد محیطی است كه كشاورز در آن زندگی میكند و آن را به عنوان عرصة قانونی و میدان عملیات مشروع خود تلقی می نماید او ترویج كشاورزی را یك سیستم یا یك نوع خدمت میداند كه مردم را از طریق روشهای آموزشی كمك میكند تا روشها و فنون كشاورزی خود را اصلاح كند و آن را بهبود بخشند و كارآیی و بازدهی خود را افزایش داده و درآمد خود را بالا ببرند ولذا از یك سطح زندگی بهتری برخوردار گشته و استانداردهای آموزشی و اجتماعی زندگی روستایی را ارتقاء بخشند ( زمانی پور،  1373‌ ).

 

– برتوس هاوركوت ، ترویج را به معنای فعالیتهای برنامه ریزی شده برای انتقال دانش و یا مهارتها و یا تغییر نگرش روستاییان میداند كه توسط تشكیلاتی با هدف دستیابی به نوع معینی از توسعه روستایی و در بستر یك برنامه توسعه جامع تر و با استفاده از وسایل مختلف ارتباطی اجرا میشود ( زمانی پور ، 1373 ).. – ترویج بعنوان یك مكتب آموزشی خاص و یا بعنوان یك مؤسسه برای آموزش و تنویر افكار “” گروهای هدف “” و اشاعه روشهای نوین در زمینه های متعدد در دنیای امروز مورد استفاده قرار میگیرد لذا ترویج دارای یك مفهوم اعم بوده و چنین توصیف میشود :

ترویج اشاعه و نشر است یعنی دانش از یك مبداء و كانون مركزی در بین عده ای از مردم كه بتوانند از آن استفاده كنند منتشر میشود ( شهبازی ، 1372 ).

 

گراول و تامبر (1368)ترویج را یك برنامه و یك فرایند كمك به مردم روستایی برای خودیار سازی آنان در جهت افزایش تولید و ارتقاء سطح زندگی شان میداند همچنین ترویج را نوعی آزادی برای روستاییان تعریف كرده است بطوری كه مردم را یاری می كندتا از استقلال عملی كه سازنده یك جامعه مردمی است استفاده نمایند.به طور كلی ترویج عملاً و اساساً هدفهای آموزشی را دنبال می نماید و در صدد آن است كه در زمینه های مختلف اطلاعات مورد نیاز مردم را در اختیارشان قرار دهد و در پذیرش ایده های مناسب وكسب مهارتهای مورد نیاز جهت استفاده از پدیده پذیرفته شده با مردم همكاری نماید و آنان نیز با استفاده از این معلومات كسب شده كیفیت زندگی خود را بهبود بخشند( ملك محمدی ، 1372 ).

براین اساس فلسفة مكتب آموزشی ترویج نیز بر سه ركن :

 

1- تداوم آموزشی مؤثر و مفید

2- تحكیم ارادة خودیاری

3- پرورش حس همیاری

 

استوار میباشد ، بدین ترتیب فلسفة مكتب ترویج حكم بر ساختن فردی دارد تا به استعدادهایی كه در وجود خویش است آگاهی یابد و به درجه‌ای از علم و آگاهی نایل گردد كه اراده خودیاری در وی بروز و رشد نماید و متكی به خویشتن پرورش یابد سپس با پرورش این مهارتها فرد در عین فراگیری به فرا دهی دانسته های خود به دیگران و همیاریهای اجتماعی مبادرت نماید ( شهبازی ، 1372 ).

 

2-3-2- ماهیت ترویج كشاورزی :

بطور خلاصه نكات زیر بیانگر ماهیت آموزشی ترویج میباشد :

1- ترویج یك نظام آموزشی خارج از چهارچوب مدرسه و غیر رسمی است كه در آن بزرگسالان و جوانان جنبه های علمی امور را فرا میگیرند .

2- ترویج با آن نوع آموزشی ارتباط پیدا میكند كه كاربردی مستقیم و فوری دارد ، از اینرو ترویج هم خود را صرفاً به كسب سیستمهایی كه جنبه تئوری محض دارند آن هم تنها بخاطر بدست آوردن چنین اطلاعاتی ، معطوف نمی دارد .

3- هدف ترویج ایجاد دگرگونی در معلومات ، مهارتها و گرایشهای افراد بشر است .

4- ترویج به منزلة پل ارتباطی دو سویه است كه از یك سوی آن اطلاعات مراكز پژوهشی به جانب مردم در جریان است و از سوی دیگر مشكلات دیگر مردم را برای بررسی بطرف مراكز تحقیقاتی روانه میسازد .

 

5- كار ترویج براساس نیازهایی كه خود مردم احساس میكنند پایه گذاری میشود و الزاماً برحساب برنامه هایی كه در سطح بالا طرح ریزی می كردند تعیین نمی شود در واقع ترویج برنامه ای است متعلق به مردم كه دولت نیز در اجرای آن سهمی دارد و به منزله برنامه دولت كه فقط مردم در آن شركت داده شده باشند نیست .

 

6- در آموزش ترویج این فرد است كه تصمیم نهایی را در مورد پذیرش یك اندیشه و یا یك فعالیت میگیرد و از سوی دیگر مشاركت افراد در امور جنبه داوطلبانه دارد .

7- ترویج هماهنگ با فرهنگ قومی و باتوجه به رسوم ، عقاید و تعصبات افراد جامعه عمل میكند .

8- ترویج خانواده را بعنوان یك واحد محسوب و همة افراد آن را در رسیدن به سرحد كمال یاری می نماید .

9- ترویج شامل آموزشهایی در جهت آگاهی ، علاقمندی و انگیزه برای پذیرش تكنولوژی جدید و تأمین رضامندی است 

10- ترویج بكار گرفتن روشهای مختلف آموزش را برای ایجاد دگرگونی های سریع اساسی می داند .

11- عامل ترویج ( مروج ) در جهت بیكار كردن خود فعالیت مینماید بنحوی كه مردم بتدریج به او نیاز كمتری داشته و برای انجام امور متكی به خود و مستقل باشند .

12- وظیفة واقعی ترویج كوتاه كردن فاصله زمانی بین كشف یك پدیدة جدید و پذیرش آن توسط اكثریت مردم میباشد .

13- هدف ترویج بهبود جنبه های معنوی وانسانی است به عبارت دیگر در ترویج دست آوردهای فیزیكی یا مادی به تنهایی مورد نظر نمی باشد  ( گراول و تامبر ،  1368 ).

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مبانی نظری ترویج کشاورزی

 ترویج كشاورزی

 تعاریف ترویج

 ماهیت ترویج كشاورزی

 اهمیت و گستره ترویج

 فلسفه ترویج

 اصول ترویج

 اهداف ترویج

 پیشینه ترویج وآموزش كشاورزی در جهان و ایران

 رهیافت های ترویج

 روشها و رهیافت های ترویجی مبتنی بر كشاورزان

 رهیافت ارزیابی روستایی مشاركتی

 رهیافت تحقیق و ترویج نظام های زراعی

 رهیافت تسهیم هزینه

 رهیافت كشاورزاول و آخر

 رهیافت مشاركتی ترویج كشاورزی

 مفهوم مشاركت در مباحث ترویج

 مشاركت از دیدگاه صاحبنظران ترویج

 مفهوم ترویج مشاركتی

اهمیت مشاركت عمومی در برنامه های ترویجی

اهمیت مشاركت عمومی(كشاورزان) در برنامه های ترویج را میتوان بشرح ذیل خلاصه نمود

 ترویج آمرانه و مشاركتی

 سازمانای غیر دولتی و ترویج

منابع

 

 

 

 • پروپوزال تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان

  پروپوزال تاثیر آموزش خودکارآمدی تحصیلی بر کاهش اهمال کاری دانش آموزان پروپوزال خودکارآمدی تحصیلی دانلود پروپوزال خودکارآمدی پروپوزال اهمال کاری پروپوزال اهمال کاری تحصیلی نظریه های خودکارآمدی اهمال کاری تحصیلی doc اهمال کاری تحصیلی در دانش آموزان رابطه خودکارآمدی و…

 • طراحی حافظه داخلی تلفن با میکرو کنترلر AVR

  طراحی حافظه داخلی تلفن با میکرو کنترلر AVR ریزپردازنده حافظه داخلی میکرو پروسسور میکرو کنترلر AVR طراحی حافظه داخلی تلفن طراحی حافظه داخلی تلفن با میکرو کنترلر AVR داناود پروژه رشته الکترونیک داناود پروژه الکترونیک رفتن به سایت اصلی داناود…

 • رابطه فرم و نقوش سفالینه های شوش

  رابطه فرم و نقوش سفالینه های شوش سفالینه های شوش فرم سفالینه های شوش نقوش سفالینه های شوش ارتباط فرم و نقوش سفالینه های شوش دانلود تحقیق سفالینه های شوش دانلود تحقیق فرم سفالینه های شوش دانلود تحقیق نقوش سفالینه…

 • پرسشنامه ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری

  پرسشنامه ارزیابی علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری پرسشنامه ارزش ویژه برند دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند دانلود پرسشنامه ارزش ویژه برند آکر پرسشنامه ارزش ویژه برند مدل آکر پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند پرسشنامه ارزش برند پرسشنامه…

 • تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت

  تحقیق بررسی اشتباه در مقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت تحقیق بررسی اشتباه درمقدار مبیع در حقوق مدنی و حقوق ثبت بررسی ماده 149 قانون ثبت مفاد ماده 149 قانون ثبت رؤسای واحدهای ثبتی شورای عالی ثبت دیوان…

 • پرسشنامه بررسی اثر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک پاسارگاد شمال شهر تهران

  پرسشنامه بررسی اثر مدیریت دانش بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک پاسارگاد شمال شهر تهران پرسشنامه استقرار مدیریت دانش در بانک پرسشنامه پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتری کلانتری (۱۳۸۹) پرسشنامه…

 • پرسشنامه بررسی واولویت بندی موانع اجرایی بازاریابی سبز

  پرسشنامه بررسی واولویت بندی موانع اجرایی بازاریابی سبز پرسشنامه بازاریابی سبز پرسشنامه موانع اجرایی بازاریابی سبز دانلود پرسشنامه بازاریابی سبز پرسشنامه استاندارد بازاریابی سبز دانلود پرسشنامه موانع اجرایی بازاریابی سبز پرسشنامه استاندارد موانع اجرایی بازاریابی سبز رفتن به سایت اصلی…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی 4

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی 4 مبانی نظری اضطراب اجتماعی ادبیات نظری اضطراب اجتماعی چارچوب نظری اضطراب اجتماعی فصل دوم پایان نامه اضطراب اجتماعی دانلود مبانی نظری اضطراب اجتماعی پیشینه اضطراب اجتماعی پیشینه تحقیق اضطراب اجتماعی پیشینه داخلی…

 • جایگاه و وضعیت حقوقی سازمان بین الملی دریانوردی

  جایگاه و وضعیت حقوقی سازمان بین الملی دریانوردی سازمان بین الملی دریانوردی پایان نامه سازمان بین الملی دریانوردی پایان نامه بررسی سازمان IMO وضعیت حقوقی سازمان بین الملی دریانوردی جایگاه حقوقی سازمان بین الملی دریانوردی تاریخچه و نحوه شکل گیری…

 • نمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویر (225صفحه)

  نمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویر (225صفحه) پردازش تصویر الگوریتم های موازی الگوریتم های فشرده سازی تصاویر نمایش های مختلف ماتریس اسپارس کاربرد ماتریس اسپارس در پردازش تصویر دانلود پایان نامه کارشناسی مهندسی نرم افزار…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق  مدیریت عرضه و خرید

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق  مدیریت عرضه و خرید مبانی نظری  مدیریت عرضه و خرید ادبیات و مبانی نظری  مدیریت عرضه و خرید پیشینه تحقیق  مدیریت عرضه و خرید دانلود پیشینه تحقیق  مدیریت عرضه و خرید دانلود مبانی نظری  مدیریت…

 • ارزیابی علل ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق انواع بانکها

  ارزیابی علل ایجاد مطالبات سررسید گذشته و معوق انواع بانکها مطالبات معوق عوامل موثر در ایجاد مطالبات معوق راهکارهای مناسب برای وصول مطالبات بانکی مطالبات معوق بانکی علل ایجاد مطالبات معوق بانکی مطالبات معوق بانکی از نگاه مشتریان پایان نامه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد 103 صفحه آپدیت شده

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد 103 صفحه آپدیت شده کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه مدیریت عملکرد مبانی نظری مدیریت عملکرد پیشینه تحقیق مدیریت عملکرد پیشینه داخلی مدیریت عملکرد پیشینه خارجی مدیریت عملکرد پیشینه پژوهش مدیریت عملکرد…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری اجتماعی 82 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری اجتماعی 82 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه مسئولیت پذیری اجتماعی مبانی نظری مسئولیت پذیری اجتماعی پیشینه تحقیق مسئولیت پذیری اجتماعی پیشینه داخلی مسئولیت پذیری اجتماعی پیشینه خارجی مسئولیت پذیری اجتماعی…

 • خلاصه کتاب توسعه و تضاد

  خلاصه کتاب توسعه و تضاد کلمات کلیدی : خلاصه کتاب توسعه و تضاد رفتن به سایت اصلی خلاصه کتاب توسعه و تضاد کوششی در جھت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران مولف فرامرز رفیع پور به تعداد 11 صفحه…

 • تاثیر نویز بر داده کاوی

  تاثیر نویز بر داده کاوی داده کاوی الگوریتم PAC نویز در داده کاوی پایگاه های داده نویزی تاثیر نویز بر داده کاوی دانلود مقالات کارشناسی ارشد رشته هوش مصنوعی دانلود مقالات ارشد هوش مصنوعی دانلود مقالات هوش مصنوعی رفتن به…

 • امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های رویه ای پیامدمحور در آموزش پروش شهرستان ایوانغرب

  امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در سازمان های رویه ای پیامدمحور در آموزش پروش شهرستان ایوانغرب بودجه ریزی عملیاتی سازمان های رویه ای پیامدمحور آموزش پروش شهرستان ایوانغرب امکان سنجی اجرای بودجه ریزی عملیاتی اجرای بودجه ریزی عملیاتی در…

 • استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده به کمک فراصوت به همراه نانوذرات TiO2 به عنوان جاذب برای تعیین گونه های جیوه

  استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده به کمک فراصوت به همراه نانوذرات TiO2 به عنوان جاذب برای تعیین گونه های جیوه استخراج میکرو فاز جامد با متفرق کننده به کمک فراصوت به همراه نانوذرات TiO2 به عنوان جاذب برای…

 • مقاله در مورد چاپ

  مقاله در مورد چاپ صنعت چاپ در ایران پیشرفتهای صنعت چاپ تاریخچه چاپ در ایران تایپوگرافی چیست؟ دانلود مقاله در مورد چاپ سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل…

 • بررسی روش های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل

  بررسی روش های کنترل آبشستگی موضعی اطراف پایه پل آبشستگی آبشستگی موضعی آبشستگی پایه پل کنترل آبشستگی آبشستگی موضعی اطراف پایه پل روش های كنترل آبشستگی پایه پل روش های کاهش آبشستگی پایه پل روش‌های مقابله با آبشستگی کنترل آبشستگی…

 • مدل ها و نظریه های سنجش و سلامت اداری

  مدل ها و نظریه های سنجش و سلامت اداری سنجش سلامت اداری شاخص های سنجش سلامت اداری سنجش سلامت اداری مقاله سلامت اداری مقاله در مورد سلامت اداری مولفه های سلامت اداری تحقیق در مورد سلامت اداری مقاله سلامت نظام…

 • بررسی مدل های نظری مقابله با استرس

  بررسی مدل های نظری مقابله با استرس مقابله با استرس مدلهای مقابله با استرس مدلهای نظری مقابله با استرس تحقیق در مورد مقابله با استرس تحقیق در مورد مدلهای مقابله با استرس روشهای مقابله با استرس روشهای مقابله با استرس روشهای مقابله با…

 • ارزیابی فرآیند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی

  ارزیابی فرآیند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی کلمات کلیدی : پایان نامه ثبت اسناد اسناد الکترونیکی در ایران آثار حقوقی اسناد الکترونیکی تبیین مولفه های اسناد الکترونیکی اعتبار امضا و اسناد الکترونیکی پایان نامه روند ثبت الکترونیکی اسناد…

 • شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن

  شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن ضمانت اجرای داوری در معاملات دولتی اعتبار داوری در معاملات دولتی داوری پذیری دعاوی در حقوق ایران نحوه داوری قراردادهای دولتی شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی مراجعه به داوری…

 • پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن 3

  پرسشنامه ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن 3 ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد BSC دانلود رایگان پرسشنامه bsc نمونه پرسشنامه کارت امتیازی متوازن پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمانی پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان پرسشنامه…