حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی

حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی

داوری بین المللی
مرکز داوری وایپو
حقوق مالکیت فکری
حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری
حقوق مالکیت فکری در ایران
حقوق مالکیت فکری در اسناد بین الملل
پایان نامه داوری بین المللی
پایان نامه حقوق مالکیت فکری

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بین الملل

حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی

 

 

 

 

 

چکیده

مالکیت فکری سلطنت بر ایده توسط خالق آن است. احترام به قاعده ید در عمق اندیشه و تفکر هر خردمندی وجود دارد. مالکیت یکی از علاقه های آدمی نسبت به اموال است. مالکیت فکری حقی بشری است و احترام به آن موجب رسیدن به تمامی آرمان های متعالی انسانی است. عصر حاضر که روند تولید دانش سرعتی بی سابقه یافته، بشر را با تجربه ی نوینی روبرو ساخته است و باعث شده تا اهمیت مالکیت فکری در صدر اموال و مالکیت ها، به خوبی قابل درک باشد. هنگامیکه حقی احراز و ایجاد می شود، بروز اختلاف در آن جا امری محتمل است. با گذشت زمان و گسترش روابط تجاری در عرصه ی بین المللی، شیوه ی داوری برای حل و فصل اختلافات اهمیت روزافزونی پیدا کرده است. از اینرو سازمان جهانی مالکیت فکری با ایجاد مرکز داوری و میانجیگیری، تشکیلاتی را برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی فراهم نموده است.

 

 حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری نسبت به دادرسی دارای مزیت های بسیار زیادی است که باعث شده نقش چشمگیری در ارجاع حل و فصل اختلافات ایفا نماید. اولا داوری نسبت به دادرسی با سرعت بیشتر و هزینه ی کم تر انجام می شود. ثانیا مرجع حل اختلاف داور مورد رضایت و توافق طرفین است چه در ضمن قرارداد نسبت به آن توافق کرده باشند و چه پس از بروز اختلاف به داوری فرد یا نهاد خاصی توافق کنند. ثالثا رای داوری مانند دادرسی و برخلاف سایر شیوه های جایگزین الزام آور بوده و طرفین با توافق قبلی متعهد به اجرای رای داوری شده اند. رابعا قانون حاکم بر فرایند داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف امری توافقی بوده و در داوری های سازمانی نیز با پذیرش صلاحیت آن مرجع داوری می باشد.

 

 خامسا موضوع حقوق مالکیت فکری موضوعی تخصصی است و نیاز به تجربه و دانش و تسلط بر قواعد بین المللی مرتبط با آن دارد لذا انتخاب قاضی متخصص در دادگاه های داخلی امکانپذیر نبوده اما در داوری می توان اختلاف را به داور دارای دانش و تجربه در آن زمینه ارجاع داد. سادسا شناسایی و اجرای آرای داوری در تمامی کشور های عضو کنوانسیون نیویورک که تقریبا اکثر کشورها را شامل می شود امکانپذیر می باشد، در صورتی که چنین کنوانسیون جامعی در خصوص شناسایی و اجرای آرای دادگاهها وجود ندارد.

 

 

 

 

کلید واژگان : 

داوری بین المللی

مرکز داوری وایپو

حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری

 

 

 

 

مقدمه

دیوید هیوم، فیلسوف اسکاتلندی معتقد است جامعه بشری بدون قانون، حکومت و اجبار نمی تواند وجود داشته باشد و در این مفهوم، حقوق برای بشر نیازی طبیعی است. حقوق مالکیت فکری ، حقی شناخته شده و مورد پذیرش از تمدن های باستانی گرفته تا نظام های نوین حقوقی است. این حق در ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد مورد تاکید واقع شده و کشورهای عضو باید حقوق مادی و معنوی صنفان و مخترعان را که به تولید آثار علمی، ادبی یا هنری می پردازند به رسمیت بشناسند.

اولاً می بایست از مالکیت فکری حمایت و احترام به آن تضمین شود وثانیاً در صورت نقض این حقوق توسط دیگران، می بایست جبران خسارت شده و متخلف مجازات شود تا امنیت مورد نیازبرای رشدو تعالی اموال معنوی در بازارهای کشوری در حال توسعه تأمین شود.

برای حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری که مرزسیاسی و جغرافیایی نمی شناسد، داوری بین المللی بهترین شیوه شناخته شده می باشد. ازینرو مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت فکری تشکیلاتی را برای حل وفصل این نوع اختلافات فراهم نموده است.

 

الف) طرح موضوع

تجارت اعم از داخلی یا بین المللی بر اصل سرعت استوار است لذا حل و فصل دعاوی آن نیز ترجیح داده می شود با سرعت خاته یابد. از این رو طرح اختلاف در محاکم داخلی و طی کردن تشریفات دادرسی در مراحل بدوی، تجدیدنظر و فرجام، مدت زمان طولانی را به خود اختصاص می دهد؛ فلذا روش های جایگزین مانند داوری پیچیدگی های قضایی را به همراه نخواهد داشت. به این جهت است که امروزه روش داوری در دعاوی تجاری بین المللی و حتی داخلی پیشرفته ترین، سریع ترین و آسان ترین روش حل و فصل دعاوی، در مقایسه با رسیدگی های قضایی داخلی، شناخته شده است و قواعد دادرسی متحدالشکل برای آن وضع ردیده است و مراجع یا نهادهای داوری بین المللی متعددی برای این امر تشکیل شده است.

مزیت های روش داوری باعث شده است که اختلافات حقوق مالکیت فکری ازین طریق حل و فصل شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری از طریق داوری بین المللی 1

چکیده 5

کلید واژگان : 6

مقدمه 6

الف) طرح موضوع 7

ب) پرسش های اصلی 8

ج) فرضیات تحقیق 8

د) اهداف تحقیق 8

ه) پیشینه تحقیق و نوآوری آن 9

و) نوع و روش تحقیق 10

ز) سازماندهی تحقیق 10

 

فصل اول :کلیات حقوق مالکیت فکری 11

مقدمه 11

مبحث اول : مفهوم حقوق مالکیت فکری 16

گفتار اول: کلیات 16

بند اول : مفهوم حق و حقوق 16

بند دوم : مفهوم مال و مالکیت 19

گفتار دوم: تعاریف 22

بند اول: تعریف حقوق مالکیت فکری 22

بند دوم : وجه تسمیه حقوق مالکیت فکری 24

مبحث دوم : تاریخچه حقوق مالکیت فکری 26

گفتار اول : وضعیت مالکیت فکری در تمدن های باستان 27

گفتار دوم : وضعیت حقوق مالکیت فکری در دوران میانی, جدید و معاصر 29

گفتار سوم : حقوق مالکیت فکری بین المللی 32

مبحث سوم : ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری 33

گفتار اول : ضمانت اجراهای کیفری بین المللی 35

بند اول: کنوانسیون برن 35

بند دوم:  موافقت نامه تجاری حمایت از حقوق مالکیت های فکری «تریپس» 36

بند سوم: کنوانسیون آوانگاشت ها 37

گفتار دوم : ضمانت اجراهای مدنی بین المللی 38

بند اول: کنوانسیون برن 39

 

فصل دوم :اقسام حقوق مالکیت فکری 42

مبحث اول : تقسیم بندی های حقوق مالکیت فکری 42

گفتار اول : تقسیم بندی بر مبنای ماهیت مورد حمایت «مالکیت مادی و مالکیت معنوی» 42

گفتار دوم : تقسیم بندی بر مبنای مصادیق مورد حمایت «مالکیت ادبی و هنری ومالکیت صنعتی» 43

مبحث دوم : حقوق مالکیت ادبی و هنری 44

گفتار اول : تعریف مالکیت ادبی و هنری و مصادیق آن 44

بند اول: حق مؤلف 45

بند دوم . حقوق مجاور 47

گفتار دوم : آثار مورد حمایت حقوق مالکیت ادبی و هنری 48

بند اول: آثار نوشتاری 48

بند دوم: آثار سمعى و بصرى 48

بند سوم: اثر سینمایى 49

بند چهارم: آثار تجسمى 49

بند پنجم: اثر فنى 49

گفتار سوم : حقوق مادی ناشی از مالکیت ادبی و هنری 49

بند دوم: حق اجرا و عرضه و خواندن اثر براى عموم 50

بند سوم:  حق ترجمه 50

بند چهارم: حق پخش اثر از طریق صدا و تصویر 50

گفتار چهارم :  حقوق معنوی ناشی از مالکیت ادبی و هنری 51

بند اول: حق انتساب اثر به پدید آورنده 51

بند دوم: حق حرمت و تمامیت اثر 51

بند سوم: حق تصمیم گیرى در مورد انتشار اثر 52

مبحث سوم : حقوق مالکیت صنعتی 53

گفتار اول : تعریف حقوق مالکیت صنعتی 53

گفتار دوم : موارد تحت حمایت حقوق مالکیت صنعتی 55

بند اول: حق اختراع 55

بند دوم:  علائم تجاری 56

1. علامت تجاری قابل ثبت 56

بند سوم: طرح های صنعتی 60

بند چهارم:  نشان های جغرافیایی 62

بند پنجم: مدل های مصرفی (اختراعات کوچک) 63

بند هفتم: گونه های جدید گیاهی 64

بند هشتم: اسرار تجاری  66

 

فصل سوم :منابع بین المللی و داخلی حقوق مالکیت فکری 68

مبحث اول . معاهدات، کنوانسیون ها و مقررات بین المللی حقوق مالکیت فکری 68

گفتار اول : کنوانسیون های ناظر بر حقوق مالکیت ادبی و هنری 68

بند اول. کنوانسیون برن 68

بند دوم : کنوانسیون بین المللی رم راجع به حمایت از هنرمندان مجری اثر یا مجریان، تولید کنندگان آوانگاشت ها و سازمان های پخش رادیویی 1961. 73

بند سوم : کنوانسیون جهانی ژنو راجع به حق مولف 1952 75

بند چهارم : معاهده وایپو راجع به حق مولف 1996 78

بند پنجم : کنوانسیون بروکسل راجع به توزیع سیگنال های حامل برنامه های انتقال یافته از طریق ماهواره (کنوانسیون ماهواره ها) 1974 80

گفتار دوم : کنوانسیون های ناظر بر حقوق مالکیت صنعتی 81

بند اول : کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی 1883 81

بنددوم : معاهده همکاری برای ثبت اختراع 1970 85

گفتار سوم :‌ موافقت نامه سازمان تجارت جهانی راجع به برخی جنبه های حقوق مالکیت فکری «تتریپس» 1994 88

بند اول : تاریخچه و اهداف 88

بند دوم : ویژگی های موافقت نامه تریپس 90

بند سوم : حقوق مورد حمایت 92

بند چهارم : اصول حاکم 94

1. قاعده ی رفتار ملی 94

2. شرط کشورهای کامله الوداد 94

3. رعایت مقتضیات حقوق رقابت 95

مبحث دوم : سازمان جهانی مالکیت فکری 96

گفتار اول : تاریخچه، اهداف و وظایف 96

بند دوم : اهداف 97

گفتار دوم : اعضاء و ساختار تشکیلاتی 99

بند اول :اعضاء 99

بند دوم : ساختار 100

گفتار سوم : اتحادیه ها و فعالیت های وابسته به وایپو 102

بند اول: اتحادیه های وابسته به وایپو 102

بند دوم : فعالیت های وایپو در ارتباط با کشورهای در حال توسعه 104

مبحث سوم : منابع حقوق مالکیت فکری در ایران 106

گفتار اول : کنوانسیون های بین المللی 106

گفتار دوم : مقررات داخلی 106

بند اول : قانون حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان 1348 106

بند دوم : قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1352 107

بند سوم : قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار های رایانه ای 1379 107

بند چهارم : قانون ثبت علائم و اختراعات 1310 108

بند ششم : قانون تجارت الکترونیکی 108

 

فصل چهارم :حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری 109

مبحث اول: اختلاف و دعوی حقوقی 109

گفتار اول: مفهوم اختلاف و دعوی 110

بند اول: مفهوم اختلاف 110

بند دوم: مفهوم دعوی 112

بند سوم: انواع دعاوی 113

1- انواع دعوی بر اساس ماهیت آن ها 113

دعاوی بر اساس ماهیت به سه دسته تقسیم می شوند: 113

مبحث  دوم: روش های حل و فصل اختلافات حقوق مالکیت فکری 115

گفتار اول: حل و فصل قضایی اختلافات 115

بند اول: دادگاه های داخلی 115

بند دوم: دادگاه صالح 116

بند سوم: تعیین دادگاه توسط طرفین 117

بند چهارم: اجرای آرای دادگاه های خارجی 119

بند پنجم: دیوان بین المللی دادگستری 120

گفتار دوم: حل و فصل غیرقضایی اختلافات 121

بند اول: مذاکره 121

بند دوم: سازش و میانجیگری 122

بند سوم: کارشناسی 123

مبحث سوم: حل و فصل اختلافات از طریق داوری 125

گفتار اول: کلیات داوری 125

بند اول: مفهوم و ویژگی های داوری 126

بند دوم: انواع داوری 128

بند سوم: مقایسه داوری و دادرسی 133

گفتار دوم: جنبه های حقوقی داوری 136

بند اول: قانون حاکم بر داوری 136

بند دوم: شناسایی و اجرای رای داوری 139

گفتار سوم: سازمان های بین المللی داوری مالکیت فکری 142

بند اول: مرکز داوری سازمان جهانی مالکیت فکری 142

داوری در وایپو به سه شکل صورت می گیرد: 143

بند دوم: رکن حل اختلاف تریپس 146

پیشنهادات 149

منابع و مآخذ 150

 

 

 

 

 

 

 • نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری

  نمونه فصل سوم پایان نامه روانشناسی سلامت روانی کارکنان شهرداری کلمات کلیدی : فصل سوم پایان نامه سلامت روانی فصل سوم پایان نامه سلامت روانی کارکنان فصل سوم پایان نامه سلامت روانی کارمندان فصل سوم پایان نامه سلامت روانی کارمندان…

 • پروپوزال تعیین عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی

  پروپوزال تعیین عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی پروپوزال مدیریت دانش مدیریت دانش در بانک استقرار مدیریت دانش استقرار مدیریت دانش در بانک عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش پروپوزال عوامل…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت در سازمان 102 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت در سازمان 102 صفحه کلمات کلیدی : مبانی نظری عدالت در سازمان ادبیات نظری عدالت در سازمان چارچوب نظری عدالت در سازمان فصل دوم پایان نامه عدالت در سازمان دانلود مبانی نظری عدالت در…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت در سازمان 65 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق خلاقیت در سازمان 65 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه خلاقیت در سازمان مبانی نظری خلاقیت در سازمان پیشینه تحقیق خلاقیت در سازمان پیشینه داخلی خلاقیت در سازمان پیشینه خارجی خلاقیت در سازمان…

 • پروپوزال ارزیابی عملکرد شعب بانک با DEA

  پروپوزال ارزیابی عملکرد شعب بانک با DEA ارزیابی عملکرد با DEA ارزیابی عملکرد در بانک ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها شاخص های ارزیابی عملکرد بانکها شاخص های ارزیابی عملکرد شعب بانک ارزیابی عملکرد بانک با تحلیل…

 • پرسشنامه ارزیابی راه حل های مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از نگاه کارکنان

  پرسشنامه ارزیابی راه حل های مبارزه با فساد اداری در سازمانهای دولتی از نگاه کارکنان پرسشنامه فساد اداری در سازمانهای دولتی پرسشنامه راهکارهای مبارزه با فساد اداری پرسشنامه راهکار های مبارزه با فساد اداری پرسشنامه راهکارهای مبارزه با فساد اداری…

 • پاورپوینت (اسلاید) برنامه ریزی شهری

  پاورپوینت (اسلاید) برنامه ریزی شهری کلمات کلیدی : پاورپوینت برنامه ریزی شهری برنامه ریزی شهری تحقیق برنامه ریزی شهری برنامه ریزی شهری شهر چيست تعاريف مختلف از شهر تعریف برنامه ریزی شهری پیشینه برنامه ریزی شهری سرچشمه برنامه ریزی شهری…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مالیه رفتاری

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مالیه رفتاری مبانی نظری مالیه رفتاری پیشینه تحقیق مالیه رفتاری مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالیه رفتاری پیشینه پژوهش مالیه رفتاری ادبیات نظری تحقیق مالیه رفتاری دانلود مبانی نظری مالیه رفتاری دانلود پیشینه تحقیق مالیه…

 • ارکان حقوقی و فقهی سرقت و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه

  ارکان حقوقی و فقهی سرقت و بازشناسی آن از مفاهیم مشابه ارکان جرم سرقت ارکان حقوقی جرم سرقت ارکان فقهی جرم سرقت سرقت در فقه اهل سنت سرقت در فقه امامیه مفاهیم مشابه سرقت پایان نامه سرقت دانلود پایان نامه…

 • پرسشنامه تاثیر آموزشهای حرفه ای مستمر بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

  پرسشنامه تاثیر آموزشهای حرفه ای مستمر بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی پرسشنامه آموزشهای حرفه ای مستمر پرسشنامه تاثیر آموزشهای حرفه ای مستمر بر رفتار حسابداران رسمی پرسشنامه تاثیر آموزشهای حرفه ای مستمر بر نحوه عمل حسابداران رسمی پرسشنامه…

 • بررسی در خصوص حاملگی اجباری مربوط به درس حقوق بین الملل کیفری

  بررسی در خصوص حاملگی اجباری مربوط به درس حقوق بین الملل کیفری بررسی تطبیقی جرم انگاری حاملگی اجباری حقوق بین الملل رفتن به سایت اصلی بررسی تطبیقی جرم انگاری حاملگی اجباری در دادگاه یوگسلاوی ، رواندا و دیوان کیفری بین…

 • طراحی و ساخت دستگاه كنترل اتوماتیك دمای ترانسهای صنعتی و كوره ها

  طراحی و ساخت دستگاه كنترل اتوماتیك دمای ترانسهای صنعتی و كوره ها سنسور دما كنترل اتوماتیك دما میكروكنترلر AT89C51 دمای ترانسهای صنعتی و كوره ها طراحی و ساخت دستگاه كنترل اتوماتیك دمای ترانسهای صنعتی و كوره ها دانلود پروژه الکترونیک…

 • ارزیابی پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری

  ارزیابی پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری ارزیابی پروژه بودجه بندی سرمایه ای طرح های سرمایه گذاری ارزیابی طرح های سرمایه گذاری دانلود مقاله رشته حسابداری ارزیابی پروژه ها و طرح های سرمایه گذاری رفتن به سایت اصلی دانلود…

 • بررسی موارد اختلافی طلاق در فقه امامیه و حنفی و قانون مدنی ایران

  بررسی موارد اختلافی طلاق در فقه امامیه و حنفی و قانون مدنی ایران طلاق در قانون مدنی ایران حق طلاق در قانون مدنی طلاق در فقه امامیه طلاق در فقه شیعه طلاق در فقه حنفیه طلاق فقه حنفی تحقیق در…

 • فمنیسم در سینمای ایران با تاکید بر سیر تحولات نقش زنان

  فمنیسم در سینمای ایران با تاکید بر سیر تحولات نقش زنان مضامین فمینیستی محتوای فیمنیستی در سینما مصادیق فمینیسم در فیلمهای ایرانی موارد فمینیسم در زنان بازیگر گرایشهای فمینیستی در زنان بازیگر ایرانی نمادهای فمینیستی در فیلم های زنان ایرانی…

 • تجزیه و تحلیل و برنامه نویسی سیستم بیمه بدنه اتومبیل با زبان برنامه نویسی سی شارپ

  تجزیه و تحلیل و برنامه نویسی سیستم بیمه بدنه اتومبیل با زبان برنامه نویسی سی شارپ سیستم بیمه بدنه اتومبیل زبان برنامه نویسی سی شارپ ERD سیستم بیمه بدنه اتومبیل Class Diagram سیستم بیمه بدنه اتومبیل دانلود تجزیه و تحلیل…

 • پاورپوینت بررسی هنر در فرهنگ اسلامى

  پاورپوینت بررسی هنر در فرهنگ اسلامى پاورپوینت بررسی هنر در فرهنگ اسلامى پاورپوینت هنر در فرهنگ اسلامى هنرهای اسلامی معمارى اسلامى معمارى مساجد معمارى آرامگاه ها معماری مدرن اسلامی هنرهای اسلامی و نفوذ آن در اروپا عبدالقادر مراغي تأثير موسيقى…

 • ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی در دانشگاه

  ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی در دانشگاه سیستم های هوش تجاری روش های ارزیابی عملکرد مدیریت عملکرد منابع انسانی ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی در سازمان نقش ارزیابی عملکرد در فرآیند توسعه منابع انسانی سازمان ارزیابی عملکرد به وسیله تکنیک…

 • اسناد بالادستی مرتبط با فن بازار و اهمیت فن بازار در آنها

  اسناد بالادستی مرتبط با فن بازار و اهمیت فن بازار در آنها ویژگیهای فن بازار تعریف فن بازار پایان نامه فن بازار بررسی فن بازار در ایران همیت فن بازار در اسناد بالادستی اسناد بالادستی مرتبط با فن بازار وضعیت…

 • پروژه پایانی مهندسی برق با عنوان ایمنی در برق

  پروژه پایانی مهندسی برق با عنوان ایمنی در برق برق گرفتگی ایمنی در برق ایمنی در برق فشار قوی ارزیابی ریسک برق گرفتگی تاثیرات جریان برق بر موجودات شناسایی خطرات برق گرفتگی دانلود پایان نامه ایمنی در برق دانلود پایان…

 • پروپوزال داده کاوی در بانک

  پروپوزال داده کاوی در بانک کلمات کلیدی : پروپوزال داده کاوی پروپوزال آماده داده کاوی دانلود پروپوزال داده کاوی پروپوزال در مورد داده کاوی در بانک نمونه پروپوزال داده کاوی در بانک موضوع پروپوزال داده کاوی در بانک دانلود نمونه…

 • پاورپوینت تاریخ معماری رومانسک (رومی وار)

  پاورپوینت تاریخ معماری رومانسک (رومی وار) پاورپوینت تاریخ معماری رومانسک (رومی وار) پیشینه تاریخی معماری رومانسک معماری رومانسک (رومی وار) سبک رومانسک در فرانسه سبک رومانسک در ایتالیا معماری رومانسک در انگلستان سبک های معماری رومانسک سبک نرماندی رفتن به…

 • پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه روش درمانی آواز- ملودیک

  پیشینه نظری و فصل دوم پایان نامه روش درمانی آواز- ملودیک کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه آواز- ملودیک مبانی نظری آواز- ملودیک پیشینه تحقیق آواز- ملودیک پیشینه داخلی آواز- ملودیک پیشینه خارجی آواز- ملودیک پیشینه پژوهش آواز- ملودیک…

 • كاهش ابعاد و تشریح روشهای كاهش ابعاد داده

  كاهش ابعاد و تشریح روشهای كاهش ابعاد داده كاهش ابعاد یادگیری ماشین روشهای كاهش ابعاد داده دانلود پروژه مطالعاتی درس یادگیری ماشین كاهش ابعاد و تشریح روشهای كاهش ابعاد داده دانلود پروژه مطالعاتی رشته هوش مصنوعی کد متلب کاهش ابعاد…

 • پروپوزال بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک

  پروپوزال بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و ابعاد آن با مدیریت دانش در بانک پروپوزال سرمایه اجتماعی پروپوزال مدیریت دانش استقرار مدیریت دانش در بانک تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی…